Samantha's Info and Prior Litter

Samantha.png
Samantha.png

Samantha's Prior Litter

 
-Skip-
Skip 0.JPG
-Shana-
Shana 552 Female.jpg
-Sancho-
Sancho 633 Male.jpg
-Sherry-
Sherry 373 Female.JPG
-Sandy-
Sandy 8114 Female.jpg
-Sheba-
Sheba 285 Female.jpg
-Sasha-
Sasha 632 Female.jpg